Mikserit, osa 8 - Mikserin lohkorakenne

FX-Mikserin_tehtävät_otsikkokuva.jpg

Mikserin käyttö helpottuu kun huomaa, että se jakautuu lohkoihin. Suurin osa miksereistä rakentuu siten, että signaalit tuodaan mikserin tulokanaviin vasemmasta ylälaidasta. Sieltä signaalitie kulkee kanavassa ylhäältä alaspäin kanavaliu'ulle (engl. Fader) saakka. Kanavaliu'uilta signaalit etenevät sisäisiä signaalireittejä (engl. Bus) pitkin kohti mikserin master-lohkoa, joka on yleensä oikeassa reunassa. Master-lohkosta tämä kanavalohkoilta summautunut signaali etenee edelleen mikserin ulostuloliitäntöihin, jotka ovat yleensä master-lohkon kohdalla mikserin takapaneelissa.

Mikserin_signaalitie.jpg

Sisäänmenoliitännät

Kanavalohkon yläreunassa (tai mikserin takapaneelissa) on sisäänmenoliittimet signaalin tuomiseksi mikseriin. Mikrofoneista saatavat mikrofonitason signaalit vaativat yleensä paljon vahvistusta. Ne kytketään mikrofonisisäänmenoihin, joissa käytetään yleensä XLR-liittimiä (kuvassa ylempi liitäntä). Tätä osaa mikseristä kutsutaan myöskin mikrofonietuvahvistimeksi.

Mikseri_Mic__Line_In.jpg

Useimmissa miksereissä on myös mahdollista syöttää XLR-liittimen kautta käyttöjännite esimerkiksi kondensaattorimikrofonille tai aktiiviselle DI-boksille. Tämä niin sanottu phantom-jännite on 9-52 voltin tasajännite. Kannattaa huomata, että kaikki mikrofonit eivät kestä rikkoutumatta phantom-syöttöä. Erityisesti nauhamikrofonien kanssa on syytä olla varovainen. Asia kannattaa tarkistaa mikrofonin käyttöohjeesta. Edellä mainitusta syystä mikserissä on yleensä kytkin phantom-jännitteen kytkemistä varten. Kytkin saattaa olla kanavakohtainen, tai se saattaa vaikuttaa useamman kanavan ryhmiin tai jopa koko mikserin sisäänmenoihin. Kytkimen merkintänä voi olla esimerkiksi "Phantom" tai 48V.

Mikseri_MicPre_Onyx.jpg

Syntetisaattorit, rumpukoneet ja muut vastaavat signaalilähteet toimivat linjatasolla. Nämä eivät tarvitse niin paljon vahvistusta kuin mikrofonitason signaalit, päinvastoin signaalia saatetaan jopa joutua vaimentamaan yliohjaussärön estämiseksi. Linjatasoiset signaalit kytketään mikserin linjasisäänmenoihin, jotka on toteutettu normaalisti 6.3 mm jakeilla (kuvassa XLR-liittimen alla oleva liitäntä). Joissain miksereissä käytetään myös RCA-liittimiä (kts. oheinen kuva).

RCA-liitäntä

RCA-liitäntä

Sisäänmenolohko

Signaalitien alussa olevalla Gain-säätimellä säädetään signaalin taso optimaaliselle linjatasolle. Tämä on tärkeää sen vuoksi, että tästä eteenpäin mikserin signaalitie on suunniteltu toimimaan linjatasolla. Signaali säröytyy mikäli sen taso on liian suuri. Analogisissa miksereissä liian pieni signaalitaso aiheuttaa signaalin peittymisen pohjakohinaan. Digitaalimiksereissä liian pieni signaalitaso taas aiheuttaa kvantisointisäröä. Toisin sanoen Gain-säätö tehdään teknisistä syistä. Varsinaisen miksauksen tasonsäädöt tehdään kanavalohkon alareunankanavaliukusäätimillä (engl. Fader).

Gain-säätö tehdään teknisistä syistä. Varsinaisen miksauksen tasonsäädöt tehdään kanavaliukusäätimillä.

Reasonin mikserissä on lisäksi mahdollista säätää insert-pisteen, sekä dynamiikka- ja taajuusprosessoreiden keskinäistä järjestystä signaalitiellä (engl. Signal Path).

Äänitysmiksereissä saattaa olla myös kytkin signaalin polariteetin eli vaiheen kääntämiseksi. Kuvan esimerkkimikserissä kytkimessä on lyhenne INV. Lyhenne tulee sanasta inverted, eli käänteinen. Kytkin saattaa olla myös merkitty sanalla Phase, tai symbolilla ø 180°.

Polariteetin kääntö on valitettavan harvinainen ominaisuus sekvensseriohjelmien miksereissä. Yleensä se joudutaan tekemään jollain plugarilla. Polariteetin kääntö on tuiki tarpeellinen aina, kun yksi äänilähde tulee mikserille esimerkiksi useamman mikrofonin kautta. Näin tapahtuu muun muassa rumpuäänityksissä käytettäessä useampaa mikrofonia. Tällöin esimerkiksi virveli kuuluu oman mikrofonikanavan lisäksi overhead-mikrofoneista, sekä vuotoäänenä tomi- ja bassorumpumikrofoneista. Mikrofonien etäisyys virveliin on erilainen, ja tästä syystä virvelin ääni saapuu eri aikaan ja eri vaiheisena eri mikrofonikanaviin. Kun nämä vaiheistukseltaan erilaiset signaalit summautuvat mikserissä, tapahtuu taajuusvasteessa erilaisia värittymiä erityisesti matalilla taajuuksilla. Näihin taajuusvasteen värittymiin voidaan vaikuttaa kääntämällä mikrofonisignaalien polariteetteja.

Kanavalohko

Suurimman osan mikserin pinta-alasta vievät kanavalohkot, jotka ovat samanlaisia keskenään. Yhteen kanavalohkoon tuodaan yksi signaali sisäänmenoliittimestä. Liittimiä saattaa olla useampikin jokaista kanavaa kohden, sillä eri tasoiset signaalit tuodaan yleensä omista liittimistään mikseriin. Esimerkiksi mikrofonitasoiset signaalit kytketään yleisimmin XLR-liittimillä, instrumentti- ja linjatasoiset puolestaan 6.3 mm plugiliittimillä.

Signaalitie kulkee kanavalohkon läpi ylhäältä alaspäin. Tuloliittimet ja etuvahvistimet ovat kauimpana käyttäjästä, ja kanavaliu'ut ja muut lähtösäätimet ovat puolestaan lähimpänä käyttäjää.

Viereinen kuva esittää Reason-ohjelman mikserinkanavalohkoa. Se on mallinnettu legendaarisesta SSL 9000k -analogimikseristä. Kanavalohkot voidaan jakaa vielä pienempiin lohkoihin. Tutkintaan esimerkkimikserin kanavalohkoa hieman tarkemmin.

INPUT

Sisäänmenolohkossa säädetään signaalitaso sekä kanavan polariteetti.

DYNAMICS

Dynamiikkaprosessoreilla (tässä mikserissä kompressori ja ekspanderi) säädetään signaalin dynamiikkavaihteluiden suuruutta.

EQ

Taajuuskorjaimilla muokataan signaalin taajuusvastetta, eli säädetään äänenväriä.

INSERTS

Insert-pisteisiin on mahdollista kytkeä signaaliprosessoreita kanavakohtaisesti. Tällöin prosessori vaikuttaa vain sen kanavan signaaliin, johon se on kytketty.

SEND

Apulähdöistä signaali voidaan jakaa ja reitittää efektilaitteille tai vaikkapa äänitettävien muusikoiden kuuntelumonitorointiin. Joissain miksereissä apulähdöt on merkitty termillä AUX. Lyhenne tulee sanoista Auxiliary Sends, eli apulähdöt.

FADER

Kanavalohkon alareunassa on kanavaliukusäädin (engl. Fader). Lisäksi sieltä yleensä löytyy erilaisia signaalin reitityskytkimiä, panorointisäädin, sekä mute- ja solo-painikkeet.

Record_Kanavalohko.jpg

Kanavaliuku

Kanavalohkon alareunassa (ja samalla kanavalohkon signaalitien loppupäässä) on kanavaliukusäädin (engl. Fader). Sillä säädetään kanavalohkosta eteenpäin lähtevän signaalin taso. Säätimen vieressä on usein desibeliasteikko. Liu'un ollessa 0 dB -kohdassa signaali lähtee kanavalohkosta samalla tasolla millä se saapuu kanavaliu'ulle. Joissain miksereissä 0 dB -kohta on merkitty U-kirjaimella (engl. Unity Gain). Nostettaessa liukua ylöspäin signaali voimistuu, ja laskettaessa liukua alaspäin signaali vaimenee. Suurin vaimennus on - ∞ dB (miinus ääretön), tällöin signaali vaimenee kuulumattomiin.

Kanavaliukujen rivistö antaa myös visuaalista informaatiota kanavien välisistä balansseista.

Mikseri_Fader_Digi002.jpg

Panorointi ja balanssi

Panorointisäätimellä signaali voidaan sijoittaa haluttuun kohtaan kaiuttimien väliselle stereokannalle. Kanavalohkosta signaali etenee mikserin sisäisiä signaalireittejä (engl. Buss)pitkin ulostulolohkoon, useimmiten master-liukusäätimelle. Kanavalohkojen ja master-liukusäätimen välissä on kaksi bussia: toinen vasemmalle (L = Left) ja toinen oikealle (R = Right) kanavalle. Panorointisäädin on näiden kahden bussin välinen balanssisäädin. Esimerkiksi panoroitaessa signaali keskeltä äärivasemmalle, signaali vaimenee oikeassa kanavassa ja voimistuu vasemmassa.

Mikseri_Panorointibalanssi.jpg

Joissain miksereissä on stereokanavia (kanavalohkossa on Left- ja Right-sisäänmenot). Tällöin panorointisäädin on usein korvattu balanssisäätimellä. Sillä säädetään vasemman ja oikean kanavan välistä balanssia. Käännettäessä balanssisäädin äärivasemmalle ei oikea kanava kuulu ollenkaan, mutta vasemmasta kaiuttimesta kuuluu vasemman kanavan signaali. Käännettäessä säädin äärioikealle vaimenee puolestaan vasen kanava.

Mute

Mute-kytkin vaimentaa kanavan signaalin kuulumattomiin (- ∞ dB). Periaatteessa kanavaliu'un laskeminen alas tuottaa saman tuloksen, mutta tällöin menetetään kanavien väliset balanssisäädöt. Käyttämällä mute-kytkintä halutut kanavat voidaan mykistää kuuntelusta nopeasti ja helposti.

Mikseri_Mute_Onyx.jpg

Solo

Solo-kytkin toimii tavallaan päinvastoin kuin mute-kytkin. Käyttämällä solo-kytkintä jossain kanavassa mykistyvät muut kanavat kuuntelusta. Näin voidaan keskittyä yhden kanavan säätöihin. On myös mahdollista kytkeä kerralla useampi kanava solo-kuunteluun.

Solo_Onyx.jpg

Master-lohko

Masterlohkosta säädetään konsolista lähtevien signaalien tasoja, efektipaluiden balansseja, tarkkaamo- ja kuulokekuuntelua, sekä hoidetaan talkback-kommunikointia. Se sijaitsee yleensä konsolin oikeassa reunassa, tai suuremmissa konsoleissa joskus myös keskellä.

Master-fader

Konsolin pääulostulon tasoa säädetään master-liukusäätimestä. Mikserin käyttötilanteesta riippuen se voi vaikuttaa esimerkiksi vahvistettavan äänen kokonaisvoimakkuuteen, master-tallentimelle menevään signaalitasoon, ja tarkkaamossa usein myös kuunteluvoimakkuuden tasoon.

Kuunteluvalinta

Masterlohkon kuunteluvalinnalla voidaan valita mitä signaalilähdettä (engl. Source) tarkkaamon (engl. Control Room)kaiuttimista tai kuulokkeista (engl. Phones) halutaan kuunnella. Lisäksi täältä säädetään kuuntelutasot sekä kaiuttimille että kuulokkeille.

Mikserin_Kuuntelu_Onyx.jpg

Oheisen kuvan Main Mix -kytkimellä voidaan valita kuunneltavaksi master-liukusäätimeltä tuleva signaali. Tape-kytkin tuo kuunteluun signaalin samannimisestä sisäänmenosta. Usein tähän kytketään studion master-nauhuri. Sub 1-2 ja Sub 3-4 -kytkimillä saadaan kuunteluun signaali ryhmäliukusäätimiltä.

Talkback

Studiokonsoleissa on usein pieni mikrofonietuvahvistimella varustettu mikrofoni. Sen tarkoituksena on helpottaa kommunikointia tarkkaamon ja studion välillä. Talkback-mikrofonin signaali on yleensä mahdollista reitittää erilaisiin konsolin ulostuloihin, kuten esimerkiksi aux-lähtöihin, tai studion kaiutin- tai kuulokemonitorointiiin. Joissain konsoleissa on mahdollista käyttää konsolin oman talkback-mikrofonin sijasta ulkoista mikrofonia.